Syarat-syarat Perkhidmatan

Alcidae Inc. dan anak-anak syarikatnya dan sekutunya (secara kolektif, "Alcidae") menyediakan: (1) akaun pengguna Alcidae yang boleh diakses melalui aplikasi mudah alih, (2) yang boleh diakses melalui aplikasi mudah alih, (3) untuk telefon pintar, tablet, komputer riba dan desktop anda untuk mengakses perkhidmatan langganan perkhidmatan ("Aplikasi Mudah Alih") dan (4), termasuk perkhidmatan yang boleh diakses menggunakan Aplikasi Mudah Alih ("Perkhidmatan Langganan"), semua untuk digunakan bersamaan dengan Alcidae produk perkakasan ("Produk") dan dengan cara lain yang disediakan oleh Alcidae. Sesetengah produk dan Perkhidmatan Alcidae boleh digunakan bersama atau dengan cara yang mengintegrasikan dengan produk dan perkhidmatan dari pihak ketiga. Istilah "Perkhidmatan" bermaksud Aplikasi Mudah Alih dan Perkhidmatan Langganan.

Syarat Perkhidmatan ini ("Syarat") mengawal akses anda dan penggunaan Perkhidmatan. Terma ini memberi anda hak undang-undang tertentu, dan anda juga mungkin mempunyai hak undang-undang lain sebagai tambahan, yang bervariasi dari bidang kuasa ke bidang hukum. Penafian, pengecualian, dan batasan liabiliti di bawah Terma ini tidak akan dikenakan setakat yang dilarang oleh undang-undang yang terpakai. Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat atau pengecualian atau pembatasan ganti rugi yang bersampingan atau berbangkit atau hak lain, jadi peruntukan-peruntukan Terma ini mungkin tidak berlaku kepada anda.

INI ADALAH PERJANJIAN HUKUMAN. DENGAN MENERIMA DAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, ANDA MENERIMA DAN MENYETUJUI KETENTUAN-KATA INI DENGAN MENGHIDUPKAN SENDIRI ATAU ENTITI ANDA MENERBITKAN SAMA DENGAN AKSES. ANDA MENYERAHKAN DAN WARRANT BAHAWA ANDA MEMILIKI KETERANGAN, KUASA, DAN KAPASITAS UNTUK MENERIMA DAN BERSETUJUDKAN KETENTUAN INI DENGAN MEREKA SENDIRI ATAU ENTITI ANDA MENERBITKAN. ANDA MENERBITKAN BAHAWA ANDA ADALAH AGUNG UNDANG-UNDANG HUKUM SELESAI DI JURISDIKAN ATAU SELESAI UNTUK MENGGUNAKAN ATAU AKSES PERKHIDMATAN DAN UNTUK MENJADI PERJANJIAN INI. JIKA ANDA JANGAN BERSETUJU DENGAN APA YANG PERUNTUKAN KETENTUAN INI, ANDA HARUS MENEROKKAN PRODUK ANDA DARI AKAUN ANDA (DITINJAU DI BAWAH INI) DAN MELAKUKAN KEPADA ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN.

SEBAGAIMANA DITUNIKAN DI BAWAH, ANDA ADALAH MENYEDIAKAN UPDATE PERISIAN AUTOMATIK DAN PERKHIDMATAN YANG DIPERLUKAN KEPADA PERKHIDMATAN. JIKA ANDA JANGAN BERSETUJU, ANDA TIDAK MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN.

SEBELUMNYA DI DALAM BAWAH, SEKSYEN 4 DAN 5 MELAKUKAN HADIR PENTING PERKHIDMATAN, TERLARAS DALAM SAMBUNGAN DENGAN KESELAMATAN HIDUP DAN PENGGUNAAN KRITIK. SILA BACA PELANGGARAN KEPERLUAN INI, SEBAGAIMANA ANDA MENGAKUI MEREKA DAN MENERIMA MEREKA.

Gambaran Keseluruhan, Kelayakan, Perkhidmatan Pelanggan, Term dan Penamatan

 1. Gambaran Keseluruhan dan Hubungan dengan Perjanjian Lain. Terma ini mentadbir penggunaan Perkhidmatan anda. Pembelian Produk anda ditadbir oleh waranti terhad yang disediakan dengan Produk tersebut ("Waranti Terhad") dan selanjutnya akan ditadbir oleh Terma & Syarat Jualan. Perisian yang tertanam dalam Produk (dan sebarang kemas kini ke atasnya) ("Perisian Produk") dilesenkan dan ditadbir oleh Perjanjian Perlesenan Pengguna Akhir. Ciri-ciri tertentu Perkhidmatan mungkin tertakluk kepada garis panduan, terma, atau peraturan tambahan, yang akan dipaparkan pada Perkhidmatan yang berkaitan dengan ciri-ciri tersebut. Semua garis panduan, terma, atau peraturan tambahan, dan Penyata Privasi ("Pernyataan Privasi"), dimasukkan dengan merujuk kepada Syarat ini dan anda bersetuju menerima dan mematuhinya dengan menggunakan Perkhidmatan.
 2. Kelayakan. Anda boleh menggunakan Perkhidmatan hanya jika anda boleh membentuk kontrak mengikat dengan Alcidae, dan hanya jika anda mematuhi Syarat ini dan semua undang-undang, peraturan, dan peraturan tempatan, negara / wilayah, negara, dan antarabangsa yang berkenaan. Sebarang kegunaan atau akses kepada Perkhidmatan oleh sesiapa sahaja di bawah umur 18 adalah dilarang dengan ketat dan melanggar Syarat ini. Perkhidmatan ini tidak tersedia kepada mana-mana pengguna yang sebelumnya dilarang menggunakan Perkhidmatan oleh Alcidae.
 3. Khidmat Pelanggan. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Produk, Perkhidmatan, atau Syarat ini, sila hubungi Alcidae.
 4. Tempoh dan Penamatan. Syarat-syarat ini akan tetap berkuatkuasa dan berkesan selagi anda terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau sehingga ditamatkan mengikut peruntukan Terma ini. Pada bila-bila masa, Alcidae boleh (i) menangguhkan atau menamatkan hak anda untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau (ii) menamatkan Terma ini berkenaan dengan anda jika Alcidae dengan suci hati percaya bahawa anda telah menggunakan Perkhidmatan yang melanggar Syarat ini, termasuk sebarang garis panduan, terma atau peraturan yang diperbadankan. Jika anda memindahkan Produk kepada pemilik baru, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan berhubung dengan Produk tersebut secara automatik tamat, dan pemilik baru tidak mempunyai hak untuk menggunakan Produk atau Perkhidmatan di bawah Akaun anda (seperti yang diterangkan di bawah) dan perlu daftar untuk Akaun berasingan dengan Alcidae.
 5. Kesan Penamatan. Setelah penamatan Terma ini, Akaun anda dan hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan ditamatkan secara automatik

Produk dan Perkhidmatan

Istilah "anda," seperti yang digunakan dalam Terma ini, termasuk mana-mana orang atau entiti yang merupakan pemilik Produk dan mencipta akaun yang berkaitan dengan Produk ("Pemilik"), serta mana-mana orang atau entiti yang dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan Produk dan Perkhidmatan Pemilik ("Pengguna Dibenarkan"). Pengguna yang Dibenarkan bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri berkaitan dengan Produk dan Perkhidmatan, tetapi Pemilik dengan ini bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua tindakan yang diambil oleh Pengguna yang Dibenarkan yang berkaitan dengan Produk, Perkhidmatan dan akaun Pemilik. Akibatnya, jika anda seorang Pemilik, anda hanya perlu memberi kuasa kepada individu-individu yang anda percayai untuk mengakses akaun, Produk dan Perkhidmatan anda.

Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mesti mendaftar untuk akaun pengguna ("Akaun") dan memberikan maklumat tertentu mengenai diri anda seperti yang diminta oleh borang pendaftaran yang berkenaan. Anda mewakili dan waranti bahawa: (a) semua maklumat pendaftaran yang diperlukan yang anda serahkan adalah benar dan tepat; (b) anda akan mengekalkan ketepatan maklumat tersebut; dan (c) penggunaan Perkhidmatan anda tidak melanggar mana-mana AS atau undang-undang atau peraturan lain yang terpakai (contohnya, anda tidak terletak di negara yang diawasi atau tidak disenaraikan sebagai pihak yang dilarang atau dibatasi di bawah undang-undang dan peraturan kawalan eksport yang berkenaan). Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat masuk Akaun anda dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah Akaun anda. Anda bersetuju untuk menggunakan kata laluan "kuat" (kata laluan yang menggunakan kombinasi huruf besar dan huruf kecil, nombor dan simbol) dengan Akaun anda, dan untuk mengekalkan kata laluan anda dengan selamat untuk mencegah orang lain mendapat akses tanpa izin anda. Anda bersetuju dengan segera memberitahu Alcidae tentang penggunaan tanpa izin, atau penggunaan yang tidak disyaki, Akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain. Alcidae tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat kegagalan anda untuk mematuhi keperluan di atas.

Free Trial And Subscriptions

Anda boleh menikmati Perkhidmatan Awan Premium kami dengan cara berikut:

Cubaan percuma: Apabila anda mula-mula menyiapkan Produk anda, anda akan didaftarkan secara automatik dalam percubaan hari tiga puluh (30) percuma bagi Pelan Penyimpanan Awan Premium. Jika anda tidak memasukkan langganan berbayar untuk Perkhidmatan Awan Premium sebelum akhir tempoh percubaan anda, rakaman anda akan dipadamkan.

Langganan Berbayar: Apabila anda mula-mula menyediakan produk anda melalui perkhidmatan, atau pada bila-bila masa selepas anda mula menggunakan produk anda, anda boleh menikmati Perkhidmatan Awan Premium kami dengan mendaftarkan pelan langganan bulanan kami, yang akan diteruskan sehingga anda membatalkan langganan anda. Pelan langganan ini membolehkan anda mengakses Perkhidmatan Awan Premium kami untuk setiap tempoh pembayaran sehingga langganan tersebut dibatalkan. Langganan berbayar anda akan dimulakan secara automatik pada hari pertama selepas berakhirnya tempoh percubaan anda, secara bulanan bergantung pada pemilihan anda ketika Anda pertama kali menyiapkan Produk Anda. Dengan mengemukakan butiran pembayaran anda bersempena dengan perbicaraan, anda bersetuju dengan caj ini. Untuk mengelakkan caj ini, anda mesti membatalkan Perkhidmatan Awan Premium anda dengan sama ada menghubungi kami sebelum berakhirnya tempoh percubaan anda atau menghentikan Perkhidmatan Awan Premium melalui App Alcidae.

Yuran langganan dibilkan atau dicaj pada hari pertama tempoh langganan yang berkenaan. Jika apa-apa pembayaran dikembalikan tidak dibayar atau jika apa-apa kad kredit atau transaksi yang serupa ditolak atau dinafikan, Alcidae berhak untuk membatalkan langganan Perkhidmatan Awan Premium anda dan untuk mengutip sebarang penolakan atau yuran dana yang tidak mencukupi dan memproses apa-apa pembayaran sedemikian dengan kaedah pembayaran anda telah mengemukakan kepada kami.

Auto-Pembaharuan untuk Langganan Berbayar: Unless you opt out of auto-renewal, which can be done through your account settings by removing your payment information or by contacting us, any paid Services (for example, your Premium Cloud Service) you have signed up for will be automatically extended for successive renewal periods of the same duration as the subscription term originally selected, at the then-current non-promotional rate. To change or discontinue your paid Services at any time, go to account settings or contact us. If you terminate a paid Service, you may use your subscription until the end of your then-current term and your subscription will not be renewed after your then-current term expires. However, you won't be eligible for a prorated refund of any portion of the subscription fee paid for the then-current subscription period. Your non-termination or continued use of a paid Service reaffirms that we are authorized to charge your payment method for that paid Service. We may submit those charges for payment and you will be responsible for such charges. This does not waive our right to seek payment directly from you. Your charges may be payable in advance, in arrears, or as otherwise described when you initially selected to use the paid Service.

Akses kepada Perkhidmatan

 1. Akses dan Penggunaan. Tertakluk kepada Terma ini, Alcidae memberikan anda tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, hak (tanpa hak untuk menyublis) untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan dengan menggunakan Apl Mudah Alih yang berkaitan dengannya, dan semata-mata untuk tujuan, mengawal dan memantau Produk-produk yang dipasang pada harta anda atau mengakses perkhidmatan yang diberikan oleh Alcidae untuk kegunaan anda ("Tujuan yang Dibenarkan"). Di samping itu, anda bersetuju (a) pemasangan mana-mana Produk yang mengambil rakaman visual dan / atau audio akan dipasang pada sudut yang tidak mengambil apa-apa rakaman di luar sempadan harta anda (termasuk jalan awam atau jalan raya); (b) menonjolkan papan tanda yang sesuai dengan menasihati orang lain bahawa rakaman audio / visual sedang berlaku; dan (c) jika anda menggunakan harta anda sebagai tempat kerja, mematuhi undang-undang yang mengawal pemantauan pekerja.
 2. Kemas kini Perisian Automatik. Alcidae mungkin dari semasa ke semasa membangunkan patch, pembetulan pepijat, kemas kini, naik taraf dan pengubahsuaian lain untuk meningkatkan prestasi Perkhidmatan dan / atau Perisian Produk ("Kemas Kini"). Ini mungkin dipasang secara automatik tanpa memberi notis tambahan atau menerima sebarang persetujuan tambahan. Anda bersetuju dengan kemas kini automatik ini. Sekiranya anda tidak mahu Kemas Kini sedemikian, ubat anda adalah untuk menamatkan Akaun anda dan berhenti menggunakan Perkhidmatan dan Produk. Jika anda tidak menamatkan Akaun yang telah dibuat sebelum ini, anda akan menerima Kemas Kini secara automatik. Anda mengakui bahawa anda mungkin dikehendaki memasang Kemas Kini untuk menggunakan Perkhidmatan dan Produk dan anda bersetuju untuk segera memasang apa-apa Pembaharuan yang disediakan oleh Alcidae. Penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan dan Produk adalah perjanjian anda - (i) kepada Terma berkenaan dengan Perkhidmatan, dan (ii) Perjanjian Perjanjian Pengguna Akhir mengenai Perisian Produk yang dikemas kini.
 3. Interface to Third Party Products and Services. Over time, Alcidae may provide the opportunity for you to interface the Products and Services to one or more third party products and services, through and using the Services, for example through the Works with Alcidae platform (“Third Party Products and Services”). You decide whether and with which Third Party Products and Services you want to interface. Your explicit consent and authorization is required for this interface, and is revocable by you at any time. Once your consent is given for a particular Third Party Product and Service, you agree that Alcidae may exchange information and control data regarding you and your products, including your personal information, in order to enable the interface you have authorized. Once this information is shared with the particular Third Party Product and Service, its use will be governed by the third party's privacy policy and not by Alcidae's privacy documentation. You acknowledge and agree that Alcidae makes no representation or warranty about the safety of any Third Party Products or Services. Accordingly, Alcidae is not responsible for your use of any Third Party Product or Service or any personal injury, death, property damage (including, without limitation, to your home), or other harm or losses arising from or relating to your use of any Third Party Products or Services. You should contact the third party with any questions about their Third Party Products and Services.
 4. Bahan-bahan tertentu boleh dipaparkan atau dilakukan pada Perkhidmatan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, artikel, gambar, video, imej dan ilustrasi ("Kandungan"). Kandungan juga termasuk maklumat yang Anda dan pengguna lain memberi kami kursus menggunakan Perkhidmatan (secara kolektif, "Penyerahan Pengguna"), yang kami mungkin gunakan untuk menyediakan, menyelenggara dan meningkatkan Perkhidmatan. Sesetengah kandungan mungkin dapat dilihat oleh orang lain (contohnya, Perkhidmatan membolehkan anda memuat naik, menyiarkan atau sebaliknya berkongsi kandungan video anda) Anda juga boleh menghantar maklumbalas, komen, pertanyaan atau maklumat lain di laman web. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Kandungan yang anda muat naik, kirim, e-mel, menghantar, atau menyebarkan dengan menggunakan atau berkaitan dengan Perkhidmatan, atau yang anda sumbangkan dengan apa-apa cara kepada Perkhidmatan; anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk melakukannya, mengikut cara yang anda menyumbangkannya dan anda melesenkan kepada Alcidae semua paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, copyri ght atau hak proprietari lain dalam dan kepada Kandungan tersebut untuk penerbitan pada Perkhidmatan menurut Syarat ini. Anda hendaklah mematuhi semua notis hakcipta, peraturan tanda dagangan, maklumat, dan sekatan yang terkandung dalam mana-mana Kandungan yang diakses melalui Perkhidmatan, dan tidak boleh menggunakan, menyalin, mengeluarkan, mengubah, menyalin, menerbitkan, menyiarkan, menghantar, mengedar, melaksanakan, memuat naik, memaparkan , lesen, menjual atau sebaliknya mengeksploitasi untuk apa jua tujuan apa-apa Kandungan atau penyerahan pihak ketiga atau hak proprietari lain yang tidak dimiliki oleh anda: (i) tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu daripada pemilik masing-masing, dan (ii) dengan apa-apa cara yang melanggar mana-mana hak pihak ketiga. Alcidae berhak untuk mengalih keluar sebarang Kandungan dari Perkhidmatan pada bila-bila masa, untuk sebarang sebab (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila menerima tuntutan atau tuduhan daripada pihak ketiga atau pihak berkuasa yang berkaitan dengan Kandungan tersebut atau jika kami bimbang bahawa anda mungkin mempunyai melanggar hukuman yang sebelum ini), atau tanpa alasan sama sekali.
 5. Sekatan tertentu. Hak-hak yang diberikan kepada anda dalam Syarat ini adalah tertakluk kepada sekatan yang berikut: (i) anda bersetuju untuk tidak melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahhakkan, mengedar, menjadi tuan rumah, atau mengeksport secara komersial Perkhidmatan; (ii) anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, membuat kerja terbitan, membongkar, mengkompilkan semula, atau membatalkan jurutera mana-mana bahagian Perkhidmatan; (iii) anda bersetuju untuk tidak mengakses Perkhidmatan untuk membina perkhidmatan yang sama atau kompetitif; (iv) kecuali dinyatakan secara nyata di sini, tidak ada bahagian Perkhidmatan yang boleh disalin, diterbitkan, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, dihantar, atau dihantar dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara; (v) anda bersetuju untuk tidak memuat naik, menghantar, atau mengedarkan sebarang virus komputer, cacing, atau perisian yang bertujuan untuk merosakkan atau mengubah rangkaian komputer atau komunikasi, komputer, peranti mudah alih, data, Perkhidmatan, Produk, Perisian Produk , atau mana-mana sistem, peranti atau harta lain; (vi) anda bersetuju untuk tidak mengganggu, mengganggu, atau cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada, pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan atau melanggar peraturan, dasar, atau prosedur rangkaian sedemikian; (vii) anda bersetuju untuk tidak mengakses (atau cuba mengakses) mana-mana Perkhidmatan dengan cara lain selain melalui antara muka yang disediakan oleh Alcidae; dan (viii) anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan, mengaburkan atau mengubah sebarang hak hak proprietari (termasuk notis hak cipta dan nota tanda dagangan) yang mungkin terkandung dalam atau dipaparkan berkaitan dengan Perkhidmatan. Sebarang pembebasan, kemas kini, atau penambahan lain ke fungsi Perkhidmatan akan datang tertakluk kepada Terma ini.
 6. Sumber terbuka. Item tertentu kod pihak ketiga yang bebas boleh dimasukkan ke dalam Aplikasi Mudah Alih yang tertakluk kepada Lesen Umum Umum GNU ("GPL") atau lesen sumber terbuka lain ("Perisian Sumber Terbuka"). Perisian Sumber Terbuka dilesenkan di bawah terma lesen yang mengiringi Perisian Sumber Terbuka tersebut. Tiada apa-apa dalam Syarat ini yang membatasi hak anda di bawah, atau memberi anda hak yang menggantikan, terma dan syarat mana-mana lesen pengguna akhir yang berkenaan untuk Perisian Sumber Terbuka tersebut. Khususnya, tiada apa-apa dalam Syarat ini menyekat hak anda untuk menyalin, mengubah suai, dan mengedarkan Perisian Sumber Terbuka tersebut yang tertakluk kepada syarat GPL.
 7. Kenyataan privasi. Sila semak Kenyataan Privasi. Pernyataan Privasi menggambarkan amalan mengenai maklumat yang boleh dikumpulkan oleh Alcidae dari pengguna Produk dan Perkhidmatan, termasuk sebarang Kandungan atau Penyerahan Pengguna.
 8. Keselamatan. Alcidae mengambil berat tentang integriti dan keselamatan maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, Alcidae tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan dapat mengalahkan langkah keselamatan kami atau menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang tidak wajar. Anda mengakui bahawa anda memberikan maklumat peribadi anda dengan risiko anda sendiri.
 9. Pengubahsuaian. Alcidae berhak, pada bila-bila masa, untuk mengubahsuai, menggantung, atau menghentikan Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Alcidae tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan, atau pemberhentian Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya.
 10. Akses Di Luar Negara Tertentu. Walaupun laman web boleh diakses di seluruh dunia, Produk dan Perkhidmatan yang disediakan atau diakses menerusi aplikasi mudah alih tidak tersedia untuk semua orang atau di semua negara. Jika anda memilih untuk mengakses aplikasi mudah alih dari luar negara, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan yang terpakai di negara anda. Anda memahami dan menerima bahawa aplikasi mudah alih tidak direka untuk digunakan di Negara Bukan Sasaran dan beberapa atau semua ciri aplikasi mudah alih mungkin tidak berfungsi atau sesuai untuk digunakan di negara tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Alcidae tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh anda mengakses atau menggunakan aplikasi mudah alih atau Produk Alcidae di Negara Bukan Sasaran. Anda akan terikat dengan Syarat ini di mana sahaja anda mengakses atau menggunakan aplikasi mudah alih atau menggunakan Perkhidmatan.

Penggunaan dan Batasan yang Disepakati Daripada Perkhidmatan Alcidae

 1. Penggunaan Maksud Perkhidmatan Alcidae. Perkhidmatan ini bertujuan untuk diakses dan digunakan untuk maklumat dan kawalan yang tidak kritikal terhadap produk Alcidae. Walaupun kami bertujuan untuk Perkhidmatan yang sangat boleh dipercayai dan tersedia, mereka tidak bertujuan untuk menjadi 100% yang boleh dipercayai atau tersedia pada masa itu. Perkhidmatan tersebut tertakluk kepada gangguan dan kegagalan sporadis untuk pelbagai sebab di luar kawalan Alcidae, termasuk Wi-Fi intermittency, uptime pembekal perkhidmatan, pemberitahuan mudah alih dan pembawa, antara lain. Anda mengakui batasan-batasan ini dan bersetuju bahawa Alcidae tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang didakwa disebabkan oleh kegagalan atau kelewatan Perkhidmatan untuk mencerminkan status atau pemberitahuan semasa.
 2. No Life-Safety or Critical Uses of the Services. You acknowledge and agree that the Products and Services, whether standing alone or when interfaced with third-party products or services are not certified for emergency response. Alcidae makes no warranty or representation that use of the Products or Services with any third-party product or service will affect or increase any level of safety. YOU UNDERSTAND THAT THE PRODUCTS AND SERVICES, WHETHER STANDING ALONE OR INTERFACED WITH THIRD-PARTY PRODUCTS OR SERVICES, ARE NOT A THIRD-PARTY MONITORED EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM — ALCIDAE WILL NOT DISPATCH EMERGENCY AUTHORITIES TO YOUR HOME IN THE EVENT OF AN EMERGENCY. In addition, the Alcidae Customer Care and Support contacts cannot be considered a lifesaving solution for people at risk in the home, and they are no substitute for emergency services. All life threatening and emergency events should be directed to the appropriate response services.
 3. Kebolehpercayaan Pemberitahuan. Anda mengakui bahawa Perkhidmatan, termasuk akses jarak jauh dan pemberitahuan mudah alih, tidak dimaksudkan untuk menjadi 100% reliable dan 100% tersedia. Kami tidak boleh dan tidak menjamin bahawa anda akan menerima pemberitahuan dalam masa atau sama sekali. ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERKHIDMATAN UNTUK KESELAMATAN KESELAMATAN ATAU ATAU KRITIKAL. PEMBERITAHUAN MOBILE TENTANG STATUS DAN ALARM BAGI PRODUK ALCIDAE ANDA ADALAH DISEDIAKAN UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA - TIDAK ADA TIDAK SUBSTITUT UNTUK SISTEM PEMBERITAHUAN EMERGENSI PEMBEBASAN PIHAK KETIGA. Maklumat yang diberikan oleh Alcidae mengenai apa yang perlu dilakukan dalam keadaan kecemasan adalah berdasarkan sumber keselamatan yang berwibawa, tetapi tidak ada cara bagi Alcidae untuk memberikan maklumat khusus berkaitan dengan situasi di rumah atau di tempat lain. Anda mengakui bahawa adalah tanggungjawab anda untuk mendidik diri anda tentang bagaimana untuk bertindak balas terhadap kecemasan dan untuk bertindak balas mengikut spesifik keadaan anda.
 4. Penggantungan Sementara. Perkhidmatan boleh digantung buat sementara waktu tanpa notis atas alasan keselamatan, kegagalan sistem, penyelenggaraan dan pembaikan, atau keadaan lain. Anda bersetuju bahawa anda tidak berhak mendapat sebarang bayaran balik atau rebat untuk penggantungan tersebut. Alcidae tidak menawarkan jaminan uptime khusus untuk Perkhidmatan
 5. Keperluan Sistem. Perkhidmatan tidak akan dapat diakses tanpa: (i) rangkaian Wi-Fi yang bekerja di rumah anda yang diposisikan untuk berkomunikasi dengan pasti dengan Produk; (ii) Akaun; (iii) pelanggan mudah alih seperti telefon atau tablet yang disokong (diperlukan dari beberapa fungsi); (iv) sentiasa akses internet jalur lebar di rumah anda; dan (v) elemen sistem lain yang boleh ditentukan oleh Alcidae. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai semua elemen sistem yang diperlukan dan bahawa ia adalah serasi dan dikonfigurasi dengan betul. Anda mengakui bahawa Perkhidmatan mungkin tidak berfungsi seperti yang dinyatakan apabila keperluan dan kesesuaian belum dipenuhi. Di samping itu, anda mengakui bahawa Alcidae boleh mengaktifkan Wifi pada telefon pintar atau tablet anda, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk memudahkan pengendalian Perkhidmatan yang betul, membolehkan komunikasi dengan Produk Alcidae yang disambungkan ke akaun Alcidae yang sama, dan membolehkan ciri-ciri tertentu (seperti sebagai AirLink Auto).
 6. Simpanan Tenaga dan Faedah lain. Kecuali menjanjikan "jaminan" secara terang-terangan, "Alcidae tidak menjamin atau menjanjikan sebarang tahap penjimatan tenaga atau faedah kewangan lain dari penggunaan Produk atau Perkhidmatan atau ciri-ciri mereka. Penjimatan tenaga sebenar dan faedah monetari berbeza dengan faktor di luar kawalan atau pengetahuan Alcidae. Dari semasa ke semasa, Alcidae boleh menggunakan Perkhidmatan untuk memberikan anda maklumat yang unik kepada anda dan penggunaan tenaga anda dan mencadangkan peluang untuk menjimatkan wang pada bil tenaga jika anda menerima cadangan atau ciri Produk atau Perkhidmatan. Kami melakukan ini untuk menonjolkan peluang berdasarkan analisis dan maklumat kami mengenai anda dan keluarga anda. Anda mengakui bahawa promosi ini tidak menjamin simpanan sebenar, dan anda bersetuju untuk tidak mencari remedi kewangan atau lain-lain dari Alcidae jika simpanan anda berbeza.
 7. Perkhidmatan ini memberi anda maklumat ("Maklumat Produk") mengenai Produk di rumah anda dan hubungan mereka dengan produk dan perkhidmatan lain. Semua Maklumat Produk disediakan "seperti" dan "tersedia". Kami tidak dapat menjamin bahawa ia betul atau terkini. Dalam kes-kes di mana kritikal, mengakses Maklumat Produk melalui Perkhidmatan bukan pengganti akses maklumat langsung di rumah.
 8. Semua maklumat yang diposkan secara terbuka atau dihantar secara persendirian melalui Perkhidmatan adalah tanggungjawab orang yang asalnya Kandungan itu berasal dan Alcidae tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana Kandungan. Alcidae tidak dapat menjamin identiti mana-mana pengguna lain yang anda boleh berinteraksi semasa menggunakan Perkhidmatan. Di samping itu, kami tidak dapat menjamin kesahihan mana-mana data yang boleh disediakan pengguna atau pedagang tentang diri mereka sendiri. Anda mengakui bahawa semua Kandungan yang diakses oleh anda menggunakan Perkhidmatan adalah pada risiko anda sendiri dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan atau kerugian kepada mana-mana pihak yang terhasil daripadanya. Kami tidak dapat mengawal dan tidak mempunyai kewajipan untuk mengambil apa-apa tindakan mengenai bagaimana anda boleh mentafsir dan menggunakan Kandungan atau apakah tindakan yang mungkin anda ambil akibat daripada terdedah kepada Kandungan, dan dengan ini anda melepaskan kami dari semua liabiliti untuk anda memperoleh atau tidak memperoleh Kandungan melalui Perkhidmatan.
 9. Anda menjamin, mewakili dan bersetuju bahawa anda tidak akan menyumbang sebarang Kandungan atau menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang (i) melanggar atau melanggar hak harta intelek atau hak proprietari, hak publisiti atau privasi, atau hak lain pihak ketiga; (ii) melanggar mana-mana undang-undang, statut, ordinan atau peraturan; (iii) berbahaya, penipuan, penipuan, mengancam, kasar, mengganggu, menyusahkan, memfitnah, kesat, lucah, fitnah, atau yang tidak menyenangkan; (iv) menyamar sebagai orang atau entiti, termasuk tanpa had mana-mana pekerja atau wakil Alcidae; (v) mengandungi virus, kuda trojan, cacing, bom masa, atau kod komputer, fail atau program berbahaya lain; (vi) menjejaskan keselamatan Akaun Alcidae anda atau Akaun orang lain (seperti membenarkan orang lain untuk log masuk ke Perkhidmatan yang anda lakukan; (vii) cuba, dengan apa cara sekalipun, untuk mendapatkan kata laluan, akaun, atau maklumat keselamatan lain daripada mana-mana pengguna lain; (viii) melanggar keselamatan mana-mana rangkaian komputer, atau mengesan apa-apa kata laluan atau kod penyulitan keselamatan; (ix) menjalankan Maillist, Listserv, atau sebarang bentuk auto-responder atau "spam" (x) salinan atau menyimpan mana-mana bahagian yang penting dari Kandungan; atau (xi) menyusun semula, jurutera terbalik, atau cuba sebaliknya mendapatkan kod sumber atau idea atau maklumat asas atau yang berkaitan dengan Perkhidmatan.
 10. Undang-undang perlindungan dan undang-undang privasi di mana anda tinggal boleh mengenakan tanggungjawab tertentu kepada anda dan penggunaan Produk dan Perkhidmatan anda. Anda bersetuju bahawa anda (dan bukan Alcidae) bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda mematuhi mana-mana undang-undang yang terpakai apabila anda menggunakan Produk dan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) sebarang undang-undang yang berkaitan dengan rakaman atau perkongsian kandungan video atau audio termasuk pihak ketiga, atau (ii) sebarang undang-undang yang memerlukan notis kepada atau persetujuan pihak ketiga berkenaan dengan penggunaan Produk Alcidae anda.

Batasan Perkhidmatan Alcidae Berkat Pihak Ketiga

 1. Ketua. Perkhidmatan Alcidae bergantung kepada atau berinteraksi dengan produk dan perkhidmatan pihak ketiga. Produk dan perkhidmatan pihak ketiga adalah di luar kawalan Alcidae, tetapi operasi mereka mungkin memberi kesan atau terpengaruh oleh penggunaan dan kebolehpercayaan Perkhidmatan Alcidae. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) penggunaan dan ketersediaan Perkhidmatan bergantung pada vendor produk pihak ketiga dan penyedia perkhidmatan, (ii) produk dan perkhidmatan pihak ketiga ini tidak boleh beroperasi dengan cara yang dapat diandalkan 100% pada masa itu, dan mereka mungkin memberi kesan kepada cara Perkhidmatan Alcidae beroperasi, dan (iii) Alcidae tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan dan kerugian akibat operasi produk dan perkhidmatan pihak ketiga ini.
 2. Penyedia Perkhidmatan Pihak Ketiga Digunakan Oleh Alcidae. Anda mengakui bahawa Alcidae menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membolehkan beberapa aspek Perkhidmatan - contohnya, penyimpanan data, penyegerakan, dan komunikasi melalui Amazon Web Services, dan pemberitahuan peranti mudah alih melalui vendor sistem operasi mudah alih dan pembawa mudah alih. ANDA BERSETUJU TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERKHIDMATAN UNTUK KESELAMATAN SEBARANG KESELAMATAN ATAU TUJUAN KRITIKAL MASA.
 3. Peralatan, ISP, dan Pembawa. Anda mengakui bahawa ketersediaan Perkhidmatan adalah bergantung kepada (i) komputer anda, peranti mudah alih, pendawaian rumah, rangkaian Wi-Fi rumah, sambungan Bluetooth dan peralatan lain yang berkaitan ("Peralatan"), (ii) pembekal khidmat Internet anda ( "ISP"), dan (iii) pembawa peranti mudah alih anda ("Pembawa"). Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab terhadap semua bayaran yang dikenakan oleh ISP dan Pengangkut anda berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda. Anda juga mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi semua perjanjian, terma penggunaan / perkhidmatan dan dasar lain ISP dan Carrier anda.
 4. Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga yang Bekerja Dengan Perkhidmatan Alcidae. Alcidae boleh memberi peluang kepada anda untuk beralih kepada Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga, contohnya melalui platform Kerja dengan Alcidae. Meskipun Platform Kerja dengan Alcidae ditawarkan oleh Alcidae, Anda mengakui Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga yang Anda sambungkan ke akaun atau antarmuka dengan bukan produk dan layanan Alcidae dan Anda mengakui dan setuju bahwa Alcidae tidak mengendalikan, dan Syarat ini berlaku tidak terpakai kepada, mana-mana Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga. Penggunaan mana-mana Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga dikawal oleh terma dan syarat yang berasingan yang disediakan oleh pengendali Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga yang berkenaan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Alcidae tidak membuat perwakilan atau jaminan mengenai keselamatan mana-mana Produk atau Perkhidmatan Pihak Ketiga. Oleh itu, Alcidae tidak bertanggungjawab untuk penggunaan Produk atau Perkhidmatan Pihak Ketiga anda atau sebarang kecederaan peribadi, kematian, kerosakan harta benda (termasuk, tanpa batasan, ke rumah anda), atau bahaya atau kerugian lain yang timbul daripada atau berkaitan penggunaan anda Produk atau Perkhidmatan Pihak Ketiga. Anda harus menghubungi Pihak Ketiga dengan sebarang soalan mengenai Produk dan Perkhidmatan mereka.
 5. Kedai App. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ketersediaan Aplikasi Mudah Alih bergantung pada tapak web pihak ketiga yang mana anda memuat turun Aplikasi Mudah Alih, contohnya, App Store dari Apple atau pasaran aplikasi Android dari Google (masing-masing "App Store"). Anda mengakui bahawa Syarat ini adalah antara anda dan Alcidae dan bukan dengan App Store. Setiap App Store mungkin mempunyai terma dan syarat sendiri yang harus anda persetujui sebelum memuat turun Aplikasi Mudah Alih daripadanya. Anda bersetuju untuk mematuhi, dan lesen anda untuk menggunakan Apl Mudah Alih itu dikondisikan apabila pematuhan anda, terma dan syarat App Store tersebut. Setakat mana terma dan syarat lain dari App Store tersebut adalah kurang terhad daripada, atau sebaliknya bertentangan dengan, terma dan syarat Terma ini, terma dan syarat yang lebih ketat atau bercanggah dalam Terma ini dikenakan.
 6. Pautan dan Rujukan Laman Web Pihak Ketiga. Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga ("Situs Pihak Ketiga") dan rujukan kepada vendor pihak ketiga ("Vendor Yang Dirujuk"). Tapak Pihak Ketiga dan Penjual yang Disenaraikan itu tidak berada di bawah kawalan kami. Alcidae menyediakan pautan dan rujukan ini hanya sebagai kemudahan dan tidak menyemak, meluluskan, memantau, mengendorskan, menjamin, atau membuat apa-apa representasi berkenaan dengan Tapak Pihak Ketiga atau Penjual yang Disebarkan. Penggunaan Tapak Pihak Ketiga ini adalah pada risiko anda sendiri.
 7. Siaran Mengenai Pihak Ketiga. Alcidae tidak bertanggungjawab untuk pihak ketiga atau produk dan perkhidmatan mereka, termasuk, tanpa batasan, Kedai Apl, Produk dan Perkhidmatan Pihak Ketiga, Tapak Pihak Ketiga, Vendor Dirujuk, Peralatan, ISP dan Pembawa. Alcidae dengan ini menafikan dan dengan ini anda menunaikan, mengetepikan dan melepaskan Alcidae dan pemberi lesen dan pembekalnya dari sebarang tuntutan, liabiliti dan kerosakan yang diketahui, masa lalu, dan masa depan, yang timbul atau berkaitan dengan interaksi anda dengan pihak ketiga dan mereka produk dan servis. Anda dengan ini mengetepikan CALIFORNIA AWAM KOD BAHAGIAN 1542 BERHUBUNG DENGAN ATAS, yang menyatakan: "PELEPASAN UMUM TIDAK MELIPUTI TUNTUTAN YANG PEMIUTANG TIDAK TAHU ATAU DISYAKI WUJUD YANG nya MEMIHAK PADA MASA YANG MELAKSANAKAN PELEPASAN, YANG JIKA DIKENALKAN OLEH ATAU HANYA MEMILIKI BAHAN YANG DITERBITKAN BAHAN PERSETUJUAN ATAU BERTANGGUNGJAWAB DENGAN DEBTOR. "ANDA DINYATAKAN MENYEDIAKAN PERUNTUKAN YANG SESUAI DENGAN SETIAP JURISDIKAN LAIN.

Pemilikan dan Harta Intelek

 1. Harta Alcidae. Anda mengakui bahawa semua hak harta intelektual, termasuk hak cipta tanpa had, paten, tanda dagangan dan rahsia perdagangan, dalam Produk, Perisian Produk dan Perkhidmatan (iaitu, Apl Mudah Alih) dimiliki oleh Alcidae atau sekutunya atau pemberi lesen kami. Pemilikan, akses dan penggunaan Produk, Perisian Produk dan Perkhidmatan anda tidak dipindahkan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga dengan apa-apa hak, hakmilik atau kepentingan dalam atau terhadap hak harta intelektual tersebut. Alcidae dan sekutu dan pemberi lesen dan pembekalnya merizabkan semua hak yang tidak diberikan dalam Terma ini. Perkhidmatan dilesenkan kepada anda, tidak dijual, di bawah Terma ini.

Anda hanya boleh menyalin bahagian Perkhidmatan (termasuk Laman ini) ke komputer anda sendiri untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak boleh menggunakan kandungan Perkhidmatan dalam mana-mana awam atau komersil lain atau mungkin anda menyalin atau menggabungkan mana-mana kandungan Perkhidmatan ke dalam mana-mana kerja lain, termasuk laman web anda sendiri tanpa kebenaran bertulis daripada Alcidae. Anda mesti mempunyai lesen daripada kami sebelum anda dapat menyiarkan atau mengagihkan semula mana-mana bahagian Perkhidmatan. Selain berkenaan dengan Penyerahan Pengguna, Alcidae mengekalkan tajuk lengkap dan lengkap untuk semua kandungan pada Perkhidmatan, termasuk apa-apa perisian yang boleh dimuat turun dan semua data yang mengiringinya. Anda tidak boleh menyalin, mengubah suai atau dengan cara apapun mereproduksi atau merosakkan struktur atau penyampaian Perkhidmatan atau apa-apa kandungan di dalamnya.

 1. Maklumbalas. Anda boleh memilih untuk, atau Alcidae boleh menjemput anda untuk mengemukakan komen, cadangan, atau idea tentang Produk atau Perkhidmatan, termasuk bagaimana untuk meningkatkan Produk atau Perkhidmatan ("Idea"). Dengan mengemukakan sebarang Idea, anda bersetuju bahawa penghujahan anda adalah sukarela, tidak bersalah, tidak diminta, dan tanpa sekatan dan tidak akan meletakkan Alcidae di bawah kewajipan fidusiari atau lain-lain. Alcidae boleh menggunakan, menyalin, mengubahsuai, menyiarkan, atau mengagihkan semula penyerahan dan kandungannya untuk sebarang tujuan dan dengan apa cara sekalipun tanpa apa-apa pampasan kepada anda. Anda juga bersetuju bahawa Alcidae tidak mengecualikan sebarang hak untuk menggunakan idea-idea yang serupa atau yang berkaitan yang sebelum ini dikenali dengan Alcidae, yang dibangunkan oleh pekerjanya, atau diperolehi dari sumber lain.
 2. Penyerahan Pengguna. Anda dengan ini memberikan kami hak eksklusif, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, dipindah milik, tidak boleh ditarik balik, diselidiki dan dipindah milik untuk mengakses, memaparkan, atau menggunakan Penyampaian Pengguna anda (termasuk semua hak harta intelek yang berkaitan) semata-mata berkaitan dengan menyediakan Perkhidmatan dan seperti yang diarahkan oleh anda. Anda juga dengan ini melakukan dan akan memberikan setiap pengguna Perkhidmatan lesen bukan eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Penyerahan Pengguna anda melalui Perkhidmatan dan sebagaimana dibenarkan melalui fungsi Perkhidmatan dan di bawah Syarat ini. Selain itu, anda memahami bahawa kami mengekalkan hak untuk memformat, mengubah suai, mencipta karya terbitan, petikan, dan menterjemah mana-mana Penyerahan Pengguna yang dihantar oleh anda. Untuk kejelasan, pemberian lesen yang terdahulu kepada Alcidae tidak menjejaskan pemilikan anda atau hak untuk memberikan lesen tambahan kepada bahan dalam Penyerahan Pengguna anda, melainkan dipersetujui sebaliknya secara bertulis.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan Alcidae dan pemberi lesen dan pembekalnya yang tidak berbahaya daripada apa-apa ganti rugi, liabiliti, tuntutan atau tuntutan (termasuk kos dan bayaran peguam) yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau yang timbul daripada (i) Produk atau Perkhidmatan, (ii) pelanggaran terhadap Syarat-syarat ini, (iii) sebarang Penyerahan atau Maklum Balas Pengguna yang anda berikan; atau (iv) pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak mana-mana pihak ketiga. Alcidae berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil pertahanan dan kawalan eksklusif mengenai apa-apa perkara yang anda dikehendaki untuk memberi ganti rugi kepada Alcidae dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan kami untuk mempertahankan tuntutan tersebut. Anda bersetuju untuk tidak menyelesaikan sebarang tuntutan tersebut tanpa kebenaran bertulis daripada Alcidae terlebih dahulu. Alcidae akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memaklumkan anda mengenai apa-apa tuntutan, tindakan atau prosiding sedemikian apabila menyedari ia.

Penafian Waranti

 1. WARANTI UNTUK PRODUK DAN PERISIAN PRODUK YANG DIKETAHUI DALAM WARANTI TERBATAS DAN EULA, BERHASIL.
 2. PERKHIDMATAN (IE, MOBILE APPS DAN MYENERGY.COM) DISEDIAKAN UNTUK KEMUDAHAN ANDA, "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERDAPAT" DAN ALCIDAE DAN PEMBERI DAN PEMBEKAL KAMI MENAFIKAN SEBARANG WARANTI DAN SYARAT, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK WARANTI ATAU SYARAT-SYARAT KELAYAKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KETEPATAN, DAN PELANGGARAN.
 3. ALCIDAE DAN LICENSOR KAMI DAN PEMBEKAL MEMBUAT TIADA JAMINAN BAHAWA DETIKAN AKAN DIPERLUKAN ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN: (I) AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA; (II) AKAN SESUAI DENGAN RANGKAIAN RUMAH ANDA, KOMPUTER ATAU PERANGKAT MOBIL; (III) AKAN TERSEDIA DI DALAM TALIAN YANG TIDAK DITERIMA, TEPAT, SECARA, ATAU KESALAHAN RASMI; ATAU (IV) AKAN BERKUMPULAN ATAU RELIABLE. TIDAK ADA ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA LULUS ATAU MULUT, DIPERLUKAN OLEH ANDA DARIPADA ALCIDAE ATAU PERKHIDMATAN MEMBUAT SEBARANG JAMINAN.
 4. ALCIDAE TIDAK MENJAMIN, MENYOKONG, JAMINAN ATAU MENERIMA TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DIIKLANKAN ATAU YANG DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI ATAU BERHUBUNG DENGAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PRODUK DAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA BERHUBUNG MELALUI KERJA DENGAN ALCIDAE PLATFORM) ATAU SEBARANG HIPERPAUTAN LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN, DAN ALCIDAE TIDAK AKAN PIHAK ATAU DALAM APA CARA MEMANTAU SEBARANG TRANSAKSI DI ANTARA ANDA DAN PEMBEKAL PIHAK KETIGA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN.
 5. APABILA ANDA MEMASANG, MEMASANG ATAU MENGGUNAKAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN SEPERTI YANG DISEDIAKAN OLEH ALCIDAE ANDA MEMBERI PELUANG UNTUK MENGURANGKAN PENDEDAHAN ATAU MENGGUNAKAN SETENGAH BERSAMA. PILIHAN YANG ANDA BOLEH BOLEH MEMBUAT KERUSAKAN ATAU LEAD UNTUK OPERASI YANG DIKOMARKAN KELENGKAPAN PERALATAN ATAU SISTEM YANG DISEDIAKAN. ANDA MENGENAI SEMUA LIABILITI UNTUK KEROSAKAN SELESAIKAN KEPADA ANDA MEMILIKI PENYIMPANAN BERSETUJU ATAU SET ATAU KECUALI PUNCA.

ALCIDAE TIDAK PERWAKILAN MENGENAI SEBARANG KANDUNGAN YANG TERKANDUNG DALAM ATAU DIAKSES MELALUI PERKHIDMATAN DAN ALCIDAE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KETEPATAN, COPYRIGHT PEMATUHAN, kesahan atau tatasusila BAHAN YANG TERKANDUNG DALAM ATAU DIAKSES MELALUI PERKHIDMATAN. ALCIDAE TIDAK MENERIMA ATAU WARANTI TENTANG SUGGESTI ATAU CADANGAN PERKHIDMATAN ATAU PRODUK YANG DIJALANKAN ATAU MEMBELIKAN PERKHIDMATAN.

Had Tanggungjawab

Nothing in these Terms and in particular within this “Limitation of Liability" clause shall attempt to exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TAMBAHAN KEPADA PENAFIAN JAMINAN ATAS, TIDAK AKAN (A) ALCIDAE BE BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, TURUTAN, TELADAN, KHAS, ATAU SAMPINGAN, TERMASUK KEROSAKAN ATAS KEHILANGAN DATA ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN , YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU PRODUK, MESKIPUN ALCIDAE tAHU ATAU HARUS dIKETAHUI TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, DAN (B) LIABILITI JUMLAH KUMULATIF ALCIDAE'S YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN DAN PRODUK, SAMA ADA DALAM KONTRAK ATAU TORT ATAU SEBALIKNYA, MENGHASILKAN BAYARAN YANG DIBENARKAN OLEH ANDA DENGAN ALCIDAE ATAU ALCIDAE'S RESELLER YANG DIBENARKAN UNTUK PERKHIDMATAN ATAU PRODUK DI ISU DI DALAM BULAN 12 BULAN (JIKA SEBARANG). HADI INI ADALAH KUMULATIF DAN TIDAK AKAN DITANGGUHKAN OLEH PERISTIWA LEBIH DARIPADA SATU INSIDEN ATAU TUNTUTAN. ALCIDAE MENYELESAIKAN SEMUA LIABILITI SEBARANG JENIS LICENSOR DAN PEMBEKAL ALCIDAE. DALAM APA JUA KEADAAN AKAN ALCIDAE BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA CARA UNTUK SEBARANG KANDUNGAN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SEBARANG KESILAPAN ATAU KETINGGALAN DALAM KANDUNGAN, ATAU SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN APA-APA JENIS DITANGGUNG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PENDEDAHAN KEPADA SEBARANG KANDUNGAN YANG DISIARKAN, EMAILED, ACCESSED, TRANSMITTED, ATAU LAIN YANG DITAWARKAN DENGAN PERKHIDMATAN

Bayaran dan Bayaran

Perkhidmatan tertentu mungkin disediakan dengan bayaran. Anda akan membayar semua yuran yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang dipilih oleh anda mengikut Syarat Jualan.

Pertikaian dan Timbang Tara

Hubungi Alcidae Pertama. Sekiranya timbul perselisihan antara anda dan Alcidae, matlamat kami adalah untuk mengetahui dan menangani kebimbangan anda. Anda bersetuju bahawa anda akan memberitahu Alcidae tentang sebarang pertikaian yang anda miliki dengan Alcidae mengenai Syarat ini atau Produk atau Perkhidmatan kami dengan menghubungi Alcidae.

Timbangtara Mengikat. Anda dan Alcidae bersetuju, tertakluk kepada klausa 11 (c) (Perlindungan Kerahsiaan dan Hak Harta Intelek), untuk mengemukakan sebarang tuntutan, pertikaian, tindakan, sebab tindakan, isu atau permintaan bagi bantuan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat atau penggunaan Perkhidmatan anda untuk mengikat timbang tara daripada dengan memfailkan sebarang tuntutan mahkamah di mana-mana forum selain dari yang dinyatakan dalam seksyen ini. Selanjutnya anda menyetujui timbang tara adalah muktamad dan mengikat dan tertakluk kepada semakan yang sangat terhad oleh mahkamah. Anda juga mengetepikan hak anda untuk sebarang bentuk rayuan, ulasan atau rekursa kepada mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa kehakiman lain, setakat mana penepian itu boleh dibuat dengan sah. Peruntukan ini bertujuan untuk ditafsirkan secara meluas untuk merangkumi semua pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda. Tertakluk kepada klausa 11 (c) (Perlindungan Kerahsiaan dan Hak Harta Intelek), sebarang pertikaian atau tuntutan yang dibuat oleh anda terhadap kami atau kami terhadap anda yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini atau penggunaan Perkhidmatan anda (sama ada berdasarkan kontrak, tort, undang-undang, penipuan, salah nyataan atau mana-mana teori undang-undang lain) akan diselesaikan dengan timbangtara yang mengikat kecuali anda boleh membuat tuntutan ke mahkamah tuntutan kecil jika mereka layak untuk didengar oleh mahkamah sedemikian.

Prosedur Timbang Tara. Anda harus terlebih dahulu mengemukakan sebarang tuntutan atau pertikaian kepada kami dengan menghubungi Alcidae untuk membolehkan kami memberi peluang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Anda boleh meminta arbitrase jika tuntutan atau pertikaian anda tidak dapat diselesaikan dalam masa 60 selepas menyampaikan tuntutan atau pertikaian kepada Alcidae. Alcidae boleh meminta timbang tara terhadap anda pada bila-bila masa selepas ia memberitahu anda mengenai tuntutan atau pertikaian mengikut klausa 11 (f) (Pemberitahuan). Timbang timbanganya apa-apa pertikaian atau tuntutan hendaklah dijalankan mengikut peraturan semasa dan yang berkenaan bagi Persatuan Timbang Tara Amerika yang diubahsuai oleh perjanjian ini. Tempat mana-mana timbang tara akan menjadi San Francisco, California, Amerika Syarikat, dan akan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tuntutan akan didengar oleh seorang penimbang tara tunggal. Penimbang tara tidak boleh memberi pelepasan yang melebihi atau bertentangan dengan apa yang diberikan oleh perjanjian ini, perintah penyatuan atau timbangtara atas dasar kelas atau wakil, memberi ganti rugi punitif atau berbangkit atau apa-apa ganti rugi lain selain dari kerosakan sebenar pihak yang berlaku, atau perintah yang injunksi atau pelepasan pewujudan, kecuali bahwa penimbangtara boleh memberi ganti rugi berdasarkan individu yang diperlukan oleh statut dan dapat memerintahkan pelepasan injunktif atau deklarasi menurut undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku. Mana-mana timbang tara hendaklah sulit, dan anda juga, atau Alcidae atau penimbang tara boleh mendedahkan kewujudan, kandungan atau keputusan mana-mana timbang tara, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk tujuan penguatkuasaan atau rayuan terhadap award timbang tara. Penghakiman atas mana-mana anugerah timbangtara boleh dimasukkan ke dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang sepatutnya. Jika mana-mana bahagian klausa timbang tara ini ditentukan oleh mahkamah yang tidak boleh digunakan atau tidak sah, maka bakinya masih lagi diberi kuasa dan kesan penuh.

Tiada Tindakan Kelas. Tidak ada hak atau kuasa untuk apa-apa tuntutan tertakluk kepada klausa timbang tara yang akan timbangtara di atas tindakan kelas atau disatukan atau di atas dasar yang melibatkan tuntutan yang dibawa ke atas kapasiti wakil yang dianggap sebagai orang awam (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebagai jaksa am swasta).

Yuran dan Perbelanjaan. Semua yuran pentadbiran dan perbelanjaan timbang tara akan dibahagikan sama rata antara anda dan Alcidae. Setiap pihak akan menanggung perbelanjaan penasihat, pakar, saksi dan penyediaan dan penyampaian bukti sendiri di pendengaran timbang tara.

ANDA MESTI HUBUNGI Alcidae DALAM SATU (1) TAHUN TARIKH THE KEJADIAN ACARA ATAU fakta yang menimbulkan PERTIKAIAN, ATAU ANDA MENGETEPIKAN HAK UNTUK MENGEJAR APA-APA TUNTUTAN BERDASARKAN ACARA TERSEBUT, FAKTA ATAU PERTIKAIAN.

Akta Hak Cipta Millennium Digital

 1. If you are a copyright owner or an agent thereof and believe that any Content infringes upon your copyrights, you may submit a notification pursuant to the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA") by providing our Copyright Agent with the following information in writing (see 17 U.S.C 512(c)(3) for further detail): (i) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed; (ii) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site; (iii) Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material; (iv) Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact you, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail; (v) A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and (vi) A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 2. Counter-Notice. If you believe that your Content that was removed (or to which access was disabled) is not infringing, or that you have the authorization from the copyright owner, the copyright owner's agent, or pursuant to the law, to post and use the material in your Content, you may send a counter-notice containing the following information to the Copyright Agent: (i) Your physical or electronic signature; (ii) Identification of the Content that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the Content appeared before it was removed or disabled; (iii) A statement that you have a good faith belief that the Content was removed or disabled as a result of mistake or a misidentification of the Content; and (iv) Your name, address, telephone number, and e-mail address, a statement that you consent to the jurisdiction of the federal court in San Francisco, California, and a statement that you will accept service of process from the person who provided notification of the alleged infringement.
 3. If a counter-notice is received by the Copyright Agent, Alcidae may send a copy of the counter-notice to the original complaining party informing that person that it may replace the removed Content or cease disabling it in 10 business days. Unless the copyright owner files an action seeking a court order against the Content provider, member or user, the removed Content may be replaced, or access to it restored, in 10 to 14 business days or more after receipt of the counter-notice, at Alcidae's sole discretion.

Umum

 1. Changes to these Terms. Alcidae reserves the right to make changes to these Terms. We'll post notice of modifications to these Terms on this page. You should ensure that you have read and agree with our most recent Terms when you use the Services. Continued use of the Services following notice of such changes shall indicate your acknowledgment of such changes and agreement to be bound by the revised Terms.
 2. Governing Law. The courts in some countries will not apply California law to some types of disputes. If you reside in one of those countries, then where California law is excluded from applying, your country's laws will apply to such disputes related to these terms. Otherwise, you agree that these Terms, and any claim, dispute, action, cause of action, issue, or request for relief arising out of or relating to these Terms or your use of the Products and Services shall be governed by the laws of the State of California without giving effect to any conflict of laws principles that may provide the application of the law of another jurisdiction. You agree to submit to the personal jurisdiction of the state and federal courts in or for Santa Clara County, California for the purpose of litigating all such claims or disputes, unless such claim or dispute is required to be arbitrated as set forth in an above section.
 3. Perlindungan Kerahsiaan dan Hak Harta Intelek. Walau apa pun yang terdahulu, Alcidae boleh mendapatkan bantuan yang bersifat injunksi atau lain-lain untuk melindungi maklumat rahsia dan hak harta inteleknya atau untuk mencegah kehilangan data atau kerosakan pada pelayannya di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten.
 4. Keseluruhan Perjanjian / Keterasingan. Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Alcidae mengenai penggunaan Perkhidmatan. Apa-apa kegagalan oleh Alcidae untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan itu. Tajuk bahagian dalam Terma ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak. Jika mana-mana peruntukan Terma ini, untuk apa-apa sebab, dianggap sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain dari Terma-terma ini tidak akan terjejas dan peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan diubah supaya ia sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kedua-dua pihak bukan merupakan ejen atau rakan kongsi pihak lain.
 5. Ketahanan. Kewajipan dalam Bahagian 3 (d), 4, 6, 7, 8, 9, 11, dan 13 akan bertahan dalam sebarang tamat atau penamatan Terma ini.
 6. Penyerahan. Terma-terma ini, dan mana-mana hak atau kewajipan yang berkaitan, mungkin tidak ditugaskan atau dipindahkan oleh anda tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Alcidae. Terma ini boleh diberikan oleh Alcidae tanpa batasan. Syarat ini mengikat mana-mana pemegang serah hak yang dibenarkan.
 7. Pemberitahuan. Alcidae boleh memberikan pemberitahuan kepada anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk pemasaran atau tujuan lain melalui (pada opsyennya) e-mel kepada e-mel utama yang berkaitan dengan Akaun anda, pemberitahuan mudah alih, salinan keras atau pengeposan notis sedemikian www.Alcidae.com. Alcidae tidak bertanggungjawab untuk penapisan automatik anda atau penyedia rangkaian anda boleh memohon pemberitahuan e-mel.
 8. Pendedahan. Sila lawati Alcidae.com untuk alamat Alcidae.
 9. Maklumat Hak Cipta / Cap Dagangan. Hak Cipta © 2017, Alcidae, Inc. Hak cipta terpelihara. Semua cap dagangan, logo, dan tanda perkhidmatan ("Tanda") yang dipaparkan pada Perkhidmatan adalah milik Alcidae atau pemegangnya masing-masing. Anda tidak dibenarkan menggunakan mana-mana Tanda tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Alcidae atau pemegangnya. Alcidae berhak mengubah tawaran, spesifikasi dan harga produk dan perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis, dan tidak bertanggungjawab untuk percetakan.
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!