Perjanjian Pengguna Akhir

Dengan menggunakan perisian ("Perisian Produk") yang tertanam pada produk Alcidae ("Produk"), anda bersetuju dengan terma Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir ("EULA") antara anda dan Alcidae, Inc. ("Alcidae" atau "kami"). JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA EULA INI, ANDA TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PRODUK PERISIAN DAN ANDA BOLEH PILIH DENGAN SEGERA MEMULANGKAN PRODUK UNTUK BAYARAN BALIK PRODUK HARGA PEMBELIAN DENGAN MENGHUBUNGI Alcidae di alamat di bawah. Penggunaan anda (a) laman web yang terletak di sub-domain Alcidae.com dan Alcidae.com (masing-masing, "Situs"), (b) perkhidmatan melalui Laman ini (dan sebarang kemas kini ke atasnya) ("Perkhidmatan Tapak"), dan (c) perisian tertentu yang boleh dimuat turun ke peranti mudah alih anda (dan sebarang kemas kini ke atasnya) ("Perisian Bergerak") ditadbir oleh Syarat Perkhidmatan Pembelian Produk anda (tidak termasuk Perisian Produk) dikawal oleh jaminan terhad Alcidae , terma yang disediakan dengan Produk. EULA ini tidak mengawal penggunaan Tapak, Perkhidmatan Tapak atau Perisian Mudah Alih anda, atau pembelian Produk anda (tidak termasuk Perisian Produk).

EULA ini mengawal akses dan penggunaan Perisian Produk anda. EULA ini memberi anda hak undang-undang khusus, dan anda juga mungkin mempunyai hak undang-undang lain di samping itu, yang berbeza dari bidang kuasa ke bidang kuasa. Penafian, pengecualian, dan batasan liabiliti di bawah EULA ini tidak akan terpakai pada tahap yang dilarang oleh undang-undang yang terpakai. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat atau pengecualian atau pembatalan ganti rugi yang bersampingan atau berbangkit atau hak lain, jadi peruntukan EULA ini tidak boleh digunakan untuk anda.

INI ADALAH PERJANJIAN HUKUMAN. DENGAN MENGEMUKAKAN DAN MENGGUNAKAN PERISIAN PRODUK, ANDA MENERIMA DAN SETUJU DENGAN EULA INI DALAM SELURUH DARI SELESAI ATAU ENTITI ANDA MENERBITKAN SAMA DENGAN AKSES. ANDA MENYETUJUI DAN MENYEDIAKAN BAHAWA ANDA MEMILIKI KETERANGAN, KUASA, DAN KAPASITAS UNTUK MENERIMA DAN BERSETUJU DENGAN EULA INI DI BEHALF SENDIRI ATAU ENTITI ANDA MENERBITKAN. ANDA MENERBITKAN BAHAWA ANDA ADALAH AGUNG UNDANG-UNDANG HUKUM SELESAI DALAM KEBUDAYAAN ANDA ATAU PELAJARI UNTUK MENGGUNAKAN ATAU AKSES PERISIAN PRODUK DAN UNTUK MELAKUKAN DALAM EULA INI. JIKA ANDA JANGAN BERSETUJU DENGAN APA YANG PERUNTUKAN KETENTUAN INI, ANDA PERLU MENGISI ATAU MENGGUNAKAN PERISIAN PRODUK.

SEBAGAIMANA DITUNCARA DI BAWAH, ANDA ADALAH MENYATAKAN UPDATE PERISIAN AUTOMATIK PERISIAN PRODUK. JIKA ANDA JANGAN BERSETUJU, ANDA HARUS MENGGUNAKAN PERISIAN PRODUK.

YANG DINYATAKAN DI BAWAH, BAHAGIAN 9 menerangkan HAD PENTING PERISIAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN, TERUTAMA BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN HIDUP DAN KEGUNAAN KRITIKAL. SILA BACA PELANGGARAN KEPERLUAN INI, SEBAGAIMANA ANDA MENGAKUI MEREKA DAN MENERIMA MEREKA.

lesen

Tertakluk kepada syarat-syarat EULA ini, geran Alcidae kepada anda lesen terhad dan tidak eksklusif (tanpa hak untuk mengeluarkan lesen kecil) untuk melaksanakan satu (1) salinan Perisian Produk, dalam bentuk kod objek laku sahaja, semata-mata kepada produk yang anda miliki atau kawalan dan semata-mata untuk digunakan bersama dengan Produk untuk tujuan peribadi anda, bukan komersial.

sekatan

Anda bersetuju untuk tidak, dan anda tidak akan membenarkan orang lain untuk: (a) lesen, menjual, menyewa, menyewakan, menyerahhakkan, mengedar, menghantar, mengehos, menyumber luar, mendedahkan atau secara komersial mengeksploitasi Perisian Produk atau membuat Perisian Produk tersedia kepada mana-mana pihak ketiga, (b) menyalin atau menggunakan Perisian Produk untuk apa-apa tujuan selain daripada yang dibenarkan dalam Seksyen 1, (c) menggunakan mana-mana bahagian Perisian Produk pada mana-mana peranti atau komputer selain daripada Produk yang anda miliki atau ) menghapuskan atau mengubah mana-mana tanda dagangan, logo, hak cipta atau notis proprietari lain, legenda, simbol atau label dalam Software Produk, atau (e) mengubah suai, membuat kerja terbitan, membuka, mengakaskan menyusun atau reverse engineer mana-mana bahagian Software Produk ( kecuali setakat mana undang-undang yang terpakai secara khusus melarang sekatan tersebut untuk tujuan interoperabiliti, yang mana anda bersetuju untuk menghubungi Alcidae terlebih dahulu dan memberikan peluang kepada Alcidae untuk membuat perubahan seperti yang diperlukan untuk tujuan interoperabilitas). Anda tidak boleh melepaskan hasil mana-mana prestasi atau penilaian fungsi mana-mana Perisian Produk kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Alcidae untuk setiap pembebasan tersebut.

Kemas kini Perisian Automatik

Alcidae mungkin dari semasa ke semasa membangunkan patch, pembetulan pepijat, kemas kini, naik taraf dan pengubahsuaian lain untuk meningkatkan prestasi Perisian Produk dan perkhidmatan berkaitan ("Kemas kini"). Ini mungkin dipasang secara automatik tanpa memberi notis tambahan atau menerima sebarang persetujuan tambahan. Anda bersetuju dengan kemas kini automatik ini. Sekiranya anda tidak mahu Kemas Kini sedemikian, ubat anda akan berhenti menggunakan Produk. Jika anda tidak berhenti menggunakan Produk, anda akan menerima Kemas kini secara automatik. Anda mengakui bahawa anda mungkin dikehendaki memasang Kemas Kini untuk menggunakan Produk dan Perisian Produk dan anda bersetuju untuk segera memasang apa-apa Pembaharuan yang disediakan oleh Alcidae. Penggunaan Produk anda yang berterusan adalah persetujuan anda kepada EULA ini.

Pemilikan

Perisian Produk dan semua hak cipta di seluruh dunia, rahsia perdagangan, dan hak harta intelektual lain di dalamnya adalah harta eksklusif Alcidae dan pemberi lesennya. Alcidae dan pemberi lesennya menyimpan semua hak dalam dan Perisian Produk yang tidak diberikan secara nyata kepada anda dalam EULA ini. Perisian Produk (dan semua salinannya) dilesenkan kepada anda, tidak dijual, di bawah EULA ini. Tiada lesen tersirat dalam EULA ini. Semua cadangan atau maklum balas yang diberikan oleh anda kepada Alcidae berkenaan dengan Perisian Produk adalah harta Alcidae. Alcidae boleh menggunakan, menyalin, mengubahsuai, menyiarkan, atau mengagihkan semula penyerahan dan kandungannya untuk sebarang tujuan dan dengan apa cara sekalipun tanpa apa-apa pampasan kepada anda. Anda juga bersetuju bahawa Alcidae tidak mengecualikan sebarang hak untuk menggunakan idea-idea yang serupa atau yang berkaitan yang sebelum ini dikenali dengan Alcidae, yang dibangunkan oleh pekerjanya, atau diperolehi dari sumber lain.

Open Source

Perisian tertentu yang termasuk dalam Perisian Produk tertakluk kepada lesen "sumber terbuka" atau "perisian percuma" ("Perisian Sumber Terbuka"). Sesetengah Perisian Sumber Terbuka dimiliki oleh pihak ketiga. Perisian Sumber Terbuka tidak tertakluk kepada terma dan syarat EULA ini. Sebaliknya, setiap item Perisian Sumber Terbuka dilesenkan di bawah syarat-syarat lesen pengguna akhir yang mengiringi Perisian Sumber Terbuka tersebut. Tiada apa-apa dalam EULA ini yang membatasi hak-hak anda di bawah, atau memberi anda hak-hak yang menggantikan, terma dan syarat mana-mana lesen pengguna akhir yang berkenaan untuk Perisian Sumber Terbuka. Sekiranya diperlukan oleh mana-mana lesen untuk Perisian Sumber Terbuka tertentu, Alcidae membuat Perisian Sumber Terbuka sedemikian, dan pengubahsuaian Alcidae kepada Perisian Sumber Terbuka itu, boleh didapati dengan permintaan bertulis kepada Alcidae di alamat emel atau alamat yang disenaraikan di bawah.

Tempoh dan Penamatan

EULA ini dan lesen yang diberikan di bawah ini berkuat kuasa pada tarikh anda mula-mula menggunakan Perisian Produk atau Produk dan akan terus selagi anda memiliki Produk itu, melainkan EULA ini ditamatkan di bawah seksyen ini. Alcidae boleh menamatkan EULA ini pada bila-bila masa jika anda gagal untuk mematuhi mana-mana terma di sini. Anda boleh menamatkan EULA ini dengan segera sebaik sahaja notis bertulis kepada Alcidae. Setelah penamatan EULA ini, lesen yang diberikan di bawah ini akan ditamatkan dan anda mesti menghentikan semua penggunaan Perisian Produk, tetapi terma-terma Seksyen 2 melalui 18 (inklusif) akan terus berlaku, selepas penamatan tersebut.

Penafian waranti

TIDAK MENINGKATKAN SEGERA KEPADA PERATURAN DAN KEPADA SUKU MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN, Alcidae MENYEDIAKAN PERISIAN PRODUK "SESUAI" DAN MENUNGGU SEMUA WARANTI DAN SYARAT, SAMA ADA YANG TERSURAT, TERSIRAT, ATAU BERKANUN, TERMASUK WARANTI KESALAHAN, KESESUAIAN UNTUK TERTENTU TUJUAN, TAJUK, KESELAMATAN TINGKAT, KETEPATAN, DAN PELANGGARAN HAK KETIGA-PIHAK KETIGA. Alcidae TIDAK JAMINAN SEBARANG KEPERLUAN KHAS DARIPADA PENGGUNAAN PERISIAN PRODUK. Alcidae TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA PERISIAN PRODUK ATAU TIDAK TERTANGGUNGJAWAB, PERCUMA VIRUS ATAU KOD YANG HARAPAN, TEPAT, SECAM, ATAU KESALAHAN RALAT.

ANDA MENGGUNAKAN SEMUA MAKLUMAT PRODUK (SEBAGIAN DITETAPKAN DI BAWAH), PERISIAN PRODUK, DAN PRODUK DENGAN PENCEGAHAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI. ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA (AND Alcidae MENAFIKAN) APA-APA DAN SEMUA KERUGIAN, LIABILITI, ATAU KEROSAKAN, TERMASUK SISTEM HVAC ANDA, PLUMBING, HOME, PRODUK, PERIPHERALS LAIN BERKAITAN DENGAN PRODUK, KOMPUTER, PERANTI MOBILE, DAN SEMUA BAHAN DAN PETS DI RUMAH ANDA, MENGURANGKAN DENGAN PENGGUNAAN MAKLUMAT PRODUK, PERISIAN PRODUK, ATAU PRODUK.

Had Tanggungjawab

Nothing in this EULA and in particular within this “Limitation of Liability" clause shall attempt to exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

SELANJUTNYA MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DITETAPKAN, TAMBAHAN DENGAN PENAFIAN WARRANTY DI ATAS, DALAM TIDAK AKAN DIPERLUKAN (A) Alcidae TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN SAMPINGAN, TETAPI, KHAS, ATAU INSIDENTAL, TERMASUK SEBARANG KEROSAKAN DATA YANG HILANG ATAU KEUNTUNGAN YANG HILANG, MENINGKATKAN DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PRODUK ATAU PRODUK PERISIAN, WALAUPUN Alcidae tAHU ATAU HARUS dIKETAHUI TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, DAN (B) LIABILITI JUMLAH KUMULATIF Alcidae'S YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PRODUK DAN PRODUK PERISIAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK ATAU TORT ATAU LAIN-LAIN, MENGHASILKAN BAYARAN YANG DIBENARKAN OLEH ANDA UNTUK Alcidae ATAU RESELLER YANG DIBENARKAN Alcidae UNTUK PRODUK DI ISU DI BULAN 12 BULAN (JIKA SEBARANG). HADI INI ADALAH KUMULATIF DAN TIDAK AKAN DITANGGUHKAN OLEH PERISTIWA LEBIH DARIPADA SATU INSIDEN ATAU TUNTUTAN. Alcidae MENAFIKAN SEMUA LIABILITI SEBARANG JENIS LESEN DAN PEMBEKAL Alcidae.

Had Perisian Produk

You acknowledge that the Products and Product Software are not certified for emergency response. YOU UNDERSTAND THAT THE PRODUCTS AND PRODUCT SOFTWARE ARE NOT A THIRD-PARTY MONITORED EMERGENCY NOTIFICATION SYSTEM — Alcidae DOES NOT MONITOR EMERGENCY NOTIFICATIONS AND WILL NOT DISPATCH EMERGENCY AUTHORITIES TO YOUR HOME IN THE EVENT OF AN EMERGENCY. In addition, the Alcidae Customer Care and Support contacts cannot be considered a lifesaving solution for people at risk in the home, and they are no substitute for emergency services. All life threatening and emergency events should be directed to the appropriate response services.

Kecuali menjanjikan "jaminan" secara terang-terangan, "Alcidae tidak menjamin atau menjanjikan sebarang tahap penjimatan tenaga atau faedah kewangan lain dari penggunaan Produk atau Perisian Produk atau ciri-ciri mereka. Penjimatan tenaga sebenar dan faedah monetari berbeza dengan faktor di luar kawalan atau pengetahuan Alcidae. Dari masa ke semasa, Alcidae boleh menggunakan Perisian Produk untuk memberikan anda maklumat yang unik kepada anda dan penggunaan tenaga anda dan mencadangkan peluang untuk menjimatkan wang pada bil tenaga jika anda menerima cadangan atau ciri Produk atau Perisian Produk. Kami melakukan ini untuk menonjolkan peluang berdasarkan analisis dan maklumat kami mengenai anda dan keluarga anda. Anda mengakui bahawa promosi ini tidak menjamin simpanan sebenar, dan anda bersetuju untuk tidak mencari remedi kewangan atau lain-lain dari Alcidae jika simpanan anda berbeza.

Perisian Produk memberikan anda maklumat ("Maklumat Produk") mengenai Produk di rumah anda dan sambungannya dengan produk dan perkhidmatan lain. Semua Maklumat Produk disediakan "seperti" dan "tersedia". Kami tidak dapat menjamin bahawa ia betul atau terkini. Dalam kes-kes di mana kritikal, mengakses Maklumat Produk melalui Perisian Produk bukan pengganti akses maklumat langsung di rumah.

Kerahsiaan

"Maklumat Sulit" bermaksud Perisian Produk dan semua maklumat lain yang didedahkan kepada anda bahawa Alcidae mencirikan sebagai sulit pada masa pendedahannya sama ada secara bertulis atau secara lisan, kecuali bagi maklumat yang anda boleh menunjukkan: (a) sebelum ini diketahui oleh anda tanpa batasan pendedahan; (b) adalah atau menjadi, daripada tiada perbuatan atau kegagalan untuk bertindak di pihak anda, yang biasanya diketahui dalam industri atau domain awam yang berkaitan; (c) didedahkan kepada anda oleh pihak ketiga sebagai perkara yang betul dan tanpa sekatan ke atas pendedahan; atau (d) dikembangkan secara bebas oleh anda tanpa akses kepada Maklumat Sulit. Anda hendaklah menggunakan usaha terbaik anda untuk memelihara dan melindungi kerahsiaan Maklumat Sulit sepanjang masa, dalam tempoh terma ini dan bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun selepas penamatan EULA ini, dengan syarat bahawa mana-mana kod sumber yang anda terima hendaklah dipegang dengan keyakinan selama-lamanya. Anda tidak boleh mendedahkan, menyebarkan atau menyiarkan atau menyampaikan Maklumat Sulit kepada mana-mana orang, firma, perbadanan atau pihak ketiga yang lain tanpa kebenaran bertulis daripada Alcidae. Anda tidak boleh menggunakan sebarang Maklumat Sulit selain daripada dalam aktiviti yang dibenarkan di bawah ini. Anda akan memaklumkan Alcidae secara bertulis sejurus selepas mendapati apa-apa penggunaan atau pendedahan maklumat sulit atau sebarang pelanggaran lain EULA ini, dan akan bekerjasama dengan Alcidae dalam setiap cara yang munasabah untuk memperoleh semula Maklumat Sulit dan mencegah sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan lagi. Sekiranya anda secara sah dipaksa untuk mendedahkan mana-mana Maklumat Sulit, maka, sebelum pendedahan tersebut, anda akan (i) memaklumkan segera Alcidae sebelum pendedahan tersebut untuk membenarkan Alcidae peluang untuk bertanding pendedahan, (ii) menegaskan hak istimewa dan sulit sifat Maklumat Sulit, dan (iii) bekerjasama sepenuhnya dengan Alcidae dalam melindungi terhadap sebarang penzahiran dan / atau mendapatkan suatu perintah perlindungan yang mengecilkan skop penzahiran dan / atau penggunaan Maklumat Sulit tersebut. Sekiranya perlindungan tersebut tidak diperolehi, anda hendaklah mendedahkan Maklumat Sulit hanya setakat yang perlu untuk mematuhi keperluan undang-undang yang terpakai.

Bagi Pengguna Akhir Kerajaan AS

Perisian Produk adalah "item komersil," kerana istilah ini ditakrifkan di 48 CFR 2.101 (OCT 1995), dan lebih khusus ialah "perisian komputer komersial" dan "dokumentasi perisian komputer komersial," kerana istilah tersebut digunakan dalam 48 CFR 12.212 (SEPT 1995). Selaras dengan 48 CFR 12.212 dan 48 CFR 227.7202-1 melalui 227.7202-4 (JUNE 1995), Perisian Produk disediakan kepada Pengguna Akhir Kerajaan AS hanya sebagai item akhir komersial dan hanya dengan hak-hak yang diberikan kepada semua pelanggan lain menurut terma dan syarat di sini.

Pematuhan Eksport

Perisian Produk dan teknologi berkaitan adalah tertakluk kepada undang-undang kawalan eksport AS dan mungkin tertakluk kepada peraturan eksport atau import di negara lain. Anda bersetuju untuk mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan sedemikian dan mengakui bahawa anda mempunyai tanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran untuk mengeksport, mengeksport semula, atau mengimport Perisian Produk dan teknologi yang berkaitan, seperti yang diperlukan. Anda akan menanggung rugi dan menanggung kerugian Alcidae dari sebarang dan semua tuntutan, kerugian, liabiliti, ganti rugi, denda, penalti, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam) yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran oleh anda tentang kewajipan anda di bawah seksyen ini.

Undang-undang yang mengawal; Tempat

Mahkamah di beberapa negara tidak akan menerapkan undang-undang California kepada beberapa jenis pertikaian. Sekiranya anda tinggal di salah satu negara tersebut, maka undang-undang California dikecualikan daripada memohon, undang-undang negara anda akan digunakan untuk pertikaian yang berkaitan dengan istilah ini. Jika tidak, anda bersetuju bahawa EULA ini, dan apa-apa tuntutan, pertikaian, tindakan, sebab tindakan, isu, atau permintaan untuk pelepasan yang berkaitan dengan EULA ini, akan ditadbir oleh undang-undang California, tanpa menguatkuasakan sebarang konflik prinsip-prinsip undang-undang memerlukan penerapan undang-undang bidang kuasa yang berbeza. Apa-apa tindakan atau prosiding yang berhubungan dengan EULA ini mesti dibawa ke mahkamah persekutuan atau negeri yang terletak di Santa Clara County, California dan setiap pihak tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa dan tempat mana-mana mahkamah sedemikian dalam mana-mana tuntutan atau pertikaian itu, kecuali bahawa Alcidae boleh mencari pelepasan injunksi di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk melindungi harta inteleknya atau Maklumat Sulit.

Tugasan

Tidak ada hak atau kewajipan yang timbul di bawah EULA ini boleh ditugaskan oleh anda, dan sebarang percubaan percubaan itu tidak sah dan tidak berkuatkuasa.

Notis

Sebarang notis kepada anda boleh diberikan melalui email ke alamat yang anda berdaftar dengan Alcidae.

Kebolehasingan

Sekiranya mana-mana peruntukan EULA ini tidak dapat dikuatkuasakan, peruntukan sedemikian akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai objektif peruntukan sedemikian setakat yang mungkin di bawah undang-undang yang terpakai dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Pengecualian

Semua pengecualian oleh Alcidae akan berkuatkuasa hanya jika secara bertulis. Sebarang pengecualian atau kegagalan oleh Alcidae untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan EULA ini pada satu masa tidak akan dianggap sebagai penepian mana-mana peruntukan lain atau peruntukan sedemikian pada sebarang peristiwa lain.

Umum

Perisian Produk dianggap tidak dapat ditarik balik apabila anda menggunakan Perisian Produk atau Produk. Alcidae tidak akan bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan atau sokongan berhubung dengan Perisian Produk. Para pihak adalah kontraktor bebas.

Anda mengakui bahawa Perisian Produk mengandungi rahsia perdagangan berharga dan maklumat proprietari dari Alcidae, bahawa apa-apa pelanggaran yang sebenarnya atau terancam Seksyen 2 (Sekatan) EULA ini akan membentuk bahaya serta-merta yang tidak dapat diperbaiki kepada Alcidae yang mana ganti rugi monetari akan menjadi ubat yang tidak mencukupi, dan bahawa pelepasan injunksi adalah suatu tindakan yang sesuai untuk pelanggaran tersebut.

Tajuk Bahagian EULA ini adalah untuk kemudahan dan tidak digunakan untuk menafsirkan EULA ini.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, tiada pindaan kepada EULA ini akan berlaku melainkan jika tertulis secara tangan ditandatangani oleh pihak-pihak.

Soalan atau Maklumat Tambahan. Jika anda mempunyai soalan mengenai EULA ini, sila hubungi Alcidae

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!